Rav Mesharshiya | רב משרשיא

Rav Mesharshiya was an Amora of the fifth generation (350 – 375 CE) active in Babylonia.

Teachers of Rav Mesharshiya:
Rava