Rabbi Tarfon | רבי טרפון‎

Alternate names: Rabbi Tarphon, Rabbi Telphon

Rabbi Tarfon was a Tanna of the third generation (80 – 110 CE) active in Eretz Yisrael. More information about R' Tarfon is available online in the Jewish Encyclopedia and at Wikipedia.

Teachers of Rabbi Tarfon:
Rabban Gamliel (I) haZaken
Rabbi Yohanan b. Zakkai
Students of Rabbi Tarfon:
Rabbi Hananyah b. Hakhinai
Rabbi Hanina b. Gamliel
Rabbi Natan haBavli
Shimon b. Azzai
Rabbi Yehudah b. Bava
Rabbi Yehudah b. R' II'ai
Rabbi Yishmael b. Elisha
Rabbi Yose b. Halafta
Rabbi Yose haGelili